Kiểu upload: Công khai Bí mật

                   Các phần mở rộng cho phép: .JPEG, .JPG, .GIF, and .PNG